Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2024

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Likwidacja

Z dniem 1 pażdziernika 2018 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach "W LIKWIDACJI"

Pokaż menu

WSEHSK

Ogrodnictwo – O kierunku

Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych powołany został Zarządzeniem nr 6/2011 z dnia 27 września 2011 roku Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach i powstał z przekształcenia jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Administracji i Wydziału Ogrodniczego z kierunkami administracja i ogrodnictwo. Wydział Ogrodniczy powstał z mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 1997 roku. Kierunek ogrodnictwo ma już 19-letnie doświadczenie w kształceniu studentów.

Pierwszym dziekanem Wydziału Ogrodniczego był prof. dr hab. Józef Bąkowski,
a dziekanem Wydziału Administracji prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski. Od 2009 roku funkcję Dziekana Wydziału Administracji pełniła, a następnie od 2011 roku funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych pełni mgr Agnieszka Błońska-Poborczyk. Wydział prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na studiach niestacjonarnych na kierunku ogrodnictwo oraz studia pierwszego stopnia na kierunku administracja.

Studia na kierunku ogrodnictwo trwają: pierwszego stopnia 3,5 roku (siedem semestrów), drugiego stopnia: 1,5 roku ( trzy semestry ). Student po zaliczeniu w toku studiów przedmiotów wymaganych planem studiów oraz po przedstawieniu pracy inżynierskiej lub magisterskiej i po pomyślnym zdaniu egzaminu inżynierskiego lub magisterskiego otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł inżyniera lub studiów drugiego stopnia i tytuł magistra inżyniera lub magistra.

 

Program studiów pierwszego stopnia

Kształcenie na kierunku ogrodnictwo, specjalność: sadownictwo i warzywnictwo, rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej im prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach prowadzone jest  w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Program studiów zakłada osiągnięcie przez studentów kierunkowych efektów kształcenia  odnoszących się do obszaru nauk rolnych, leśnych i weterynaryjnych, dziedzina rolnictwo, dyscyplina ogrodnictwo. Uatrakcyjniając ofertę i odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy od roku 2012 specjalność rośliny ozdobne została połączona ze specjalnością kształtowanie terenów zieleni.

Plan studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe z zakresu nauk ogrodniczych    i rolniczych. Grupa przedmiotów podstawowych obejmuje między innymi przedmioty: chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin. Grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje między innymi przedmioty: uprawę roli, żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, rośliny zielarskie, ochronę roślin, zagospodarowania terenów zieleni, ekonomikę i organizację produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkółkarstwo. Program nauczania zawiera także treści poszerzające wiedzę humanistyczną z zakresu filozofii, psychologii, etyki. Plan studiów przewiduje również zajęcia z języka obcego i technik informacyjnych, a także przedmioty specjalnościowe.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA studiów pierwszego stopnia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) może podjąć pracę w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

Program studiów drugiego stopnia obejmuje treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych. Przedmioty podstawowe obejmują kształcenie z zakresu statystyki i doświadczalnictwa oraz biologii molekularnej. Natomiast grupa treści kierunkowych zwraca uwagę na kształcenie w zakresie ogrodnictwa zrównoważonego, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody oraz współczesnych trendów w ogrodnictwie. Ponadto program przewiduje ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA studiów drugiego stopnia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej. Zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Powinien znać język obcy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz kształtowania terenów zieleni. Jest przygotowany do pracy w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) może podjąć pracę w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

Program studiów drugiego stopnia obejmuje treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych. Przedmioty podstawowe obejmują kształcenie z zakresu statystyki i doświadczalnictwa oraz biologii molekularnej. Natomiast grupa treści kierunkowych zwraca uwagę na kształcenie w zakresie ogrodnictwa zrównoważonego, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody oraz współczesnych trendów w ogrodnictwie. Ponadto program przewiduje ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA studiów drugiego stopnia

Absolwent posiada wiedzę rozszerzoną z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody. Jest przygotowany do wykonywania badań z zakresu analizy instrumentalnej, przetwarzania danych korzystając z technik informatycznych, opracowywania i analizy wyników, prezentowania wiedzy w określonej specjalności ogrodniczej, a także zarządzania i sterowania jakością produkcji oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w: specjalistycznych gospodarstwach, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych oraz upowszechniania wiedzy ogrodniczej a także instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

KADRA

Kadra kierunku ogrodnictwo posiada bardzo bogaty dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne. Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

DODATKOWE ATUTY STUDIÓW

Kierunek wypromował prawie 1320 inżynierów oraz 410 magistrów. Studenci mają do swojej dyspozycji nowoczesną bibliotekę bogato wyposażoną w opracowania książkowe, czasopisma oraz informacje na nośnikach elektronicznych, system informacji prawnej LEX wirtualna biblioteka.

Studia na Wydziale Nauk Społecznych i Przyrodniczych są zorganizowane w sposób uwzględniający zwłaszcza sytuację studentów pracujących zawodowo.

Oferujemy stypendia naukowe, socjalne, sportowe itp.

 

Kierunek Ogrodnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia (Uchwała Nr 333/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 kwietnia 2010 r.).

 

03 listopada 2011 roku zostało zawarte porozumienie między Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną a Instytutem Ogrodnictwa, dotyczące szerokiej współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych i Przyrodniczych, pomocy w realizacji procesu dydaktycznego. Instytut Ogrodnictwa deklaruje udostępnienie pracowni i laboratoriów dla prowadzenia prac inżynierskich i magisterskich, których tematyka związana jest z tematyką prac badawczych realizowanych w Instytucie. Prace te wykonane pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu i zatrudnionych w Uczelni stanowić będą wspólny dorobek Instytutu i Uczelni. Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych otrzymuje ze strony Instytutu Ogrodnictwa bardzo dużą pomoc, która umożliwia wysoki poziom kształcenia studentów oraz prowadzonych prac badawczych. Instytut udostępnia zwiedzanie i prezentacje laboratoriów, szklarni, tuneli foliowych oraz pola doświadczalnego.

Instytut umożliwia studentom odbywanie praktyk zawodowych. Umożliwia korzystanie z księgozbiorów zgromadzonych w Bibliotece Instytutu.