Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2024

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Likwidacja

Z dniem 1 pażdziernika 2018 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach "W LIKWIDACJI"

Pokaż menu

WSEHSK

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych – Regulamin

REGULAMIN

BIURA ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Informacje ogólne

 1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach (WSEH), zwane dalej BON, jest jednostką ogólnouczelnianą WSEH, powołaną przez Rektora, której pracami kieruje powołany przez Rektora i bezpośrednio mu podlegający Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych WSEH.
 2. BON merytorycznie podlega Rektorowi WSEH, a administracyjnie Dyrektorowi Generalnemu WSEH.

 

Zakres działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

 1. Do zadań BON należy podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez:
  1. likwidację barier uniemożliwiających studentom z niepełnosprawnością udział w procesie kształcenia, w tym likwidację barier architektonicznych i  transportowych, zapewnienie tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niewidomych i niedowidzących
  2. zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych studentom z  niepełnosprawnością (m in. stanowisk komputerowych, oprogramowania),
  3. zapewnienie transportu na zajęcia dydaktyczne studentom z dysfunkcją narządu ruchu,
  4. integrację studentów pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych w środowisku akademickim, poprzez np. organizację obozów integracyjno-szkoleniowych, spotkań, imprez o charakterze świadomościowym i integracyjnym,
  5. odpowiednią organizację planowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych, na wniosek studenta, umożliwiających pełny udział procesie kształcenia,
  6. organizację dodatkowych zajęć szkoleniowo-rekreacyjnych, dostosowanych do specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  7. organizację kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla studentów niepełnosprawnych,
  8. organizację konferencji i seminariów,
  9. upowszechnianie informacji o możliwościach studiowania osób z niepełnosprawnością w WSEH, celem pozyskania potencjalnych kandydatów,
  10. organizację specjalistycznych szkoleń dla studentów WSEH, chcących pracować na rzecz osób z niepełnosprawnością (wolontariusz, asystent osoby niepełnosprawnej),
  11. podjęcie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników Uczelni prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych, a w szczególności przygotowanie kadry akademickiej do pracy ze studentami niepełnosprawnymi.
 2. BON ponadto:
  1. gromadzi i weryfikuje dokumentację dotyczącą studentów niepełnosprawnych, korzystających z pomocy BON,
  2. na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej, zaakceptowany przez Rektora, BON może udzielić pomocy pracownikom tej jednostki, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z  niepełnosprawnością,
  3. opiniuje wnioski kierowane do Rektora w sprawach dotyczących studentów niepełnosprawnych,
  4. współpracuje z innymi jednostkami zajmującymi się osobami z  niepełnosprawnością (np. PFRON, Urząd Pracy, itp).
  5. może pozyskiwać środki na swą działalność z Unii Europejskiej lub innych źródeł

Zasady korzystania z pomocy

 1. Szanując niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, pomoc BON udzielana będzie wyłącznie tym studentom i doktorantom, którzy sami zwrócą się z wnioskiem o wsparcie do Biura i udokumentują swoją niepełnosprawność.
 2. Udzielenie wsparcia pracownikom poszczególnych jednostek WSEH, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnością, może nastąpić jedynie na pisemny wniosek kierownika danej jednostki WSEH. Decyzję o przyznaniu pomocy i jej formie podejmie Rektor WSEH po zaopiniowaniu przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych WSEH.

 

 

Uprawnieni do korzystania z pomocy BON

 1. Do korzystania z funduszu uprawnieni są studenci i doktoranci:
  1. niepełnosprawni w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
  2. przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadający orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz ci, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.
 2. Osoby ubiegające się o korzystanie z usług BON zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w BON kwestionariusza rejestracyjnego (rekrutacyjnego w przypadku szkoleń) oraz odpowiedniej dokumentacji medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności obowiązane są złożyć kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika BON.
 3. Jeśli przedstawiona dokumentacja będzie niewystarczająca do rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej, wówczas BON zwróci się o uzupełnienie dokumentacji.
 4. Dokumenty składane do BON, potwierdzające stan zdrowia osoby wnioskującej, nie mogą być wystawione wcześniej niż 90 dni przed ich złożeniem, z wyłączeniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 5. W przypadku, gdy przedstawiona dokumentacja nie ma charakteru stałego, osoba
  z niepełnosprawnością lub przewlekle chora, ubiegająca się lub korzystająca z pomocy BON, jest obowiązana do uaktualniania dokumentacji na każde żądanie.
 6. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ma prawo odmówić udzielenia
  lub kontynuowania pomocy w konkretnej sprawie. Odmowa udzielana jest w formie pisemnej i powinna zawierać pisemne uzasadnienie. Od odmowy przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.
 7. Złożona dokumentacja medyczna jest objęta ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 8. Student WSEH zgłaszający się po pomoc jest zobowiązany do:
  1. wyrażenia pisemnie swoich potrzeb,
  2. aktualizacji danych kontaktowych,
  3. bieżącej aktualizacji dokumentacji medycznej, w przypadku gdy:
   • stan zdrowia uległ zmianie,
   • przedstawiona dokumentacja uległa przedawnieniu,
   • stan zdrowia jest niestabilny,
  4. zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 9. Niepełnosprawny student WSEH ma prawo do:
  1. wglądu we wszystkie pozostawione dokumenty dotyczące jego osoby,
  2. żądania pełnej poufności informacji powierzanych pracownikom BON,
  3. zaproponowania rozwiązań do wprowadzenia przez BON w jego sprawie,
  4. poufnej rozmowy z wybranym pracownikiem BON w oddzielnym pomieszczeniu.