Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Likwidacja

Z dniem 1 pażdziernika 2018 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach "W LIKWIDACJI"

Pokaż menu

WSEHSK

Biblioteka – Regulamin

REGULAMIN
korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
w Skierniewicach
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biblioteka Główna WSE-H w Skierniewicach, zwana dalej „Biblioteką”, gromadzi, opracowuje i udostępnia czytelnikom swoje zbiory i źródła informacji.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki odbywa się za okazaniem karty bibliotecznej wraz z dokumentem ze zdjęciem. Ustalonym opłatom podlegają niektóre usługi, wiążące się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bibliotekę (powielanie materiałów, usługi informacyjno-bibliograficzne, wydruki komputerowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne itp.). Wysokość opłat na dany rok akademicki ustala dyrektor Biblioteki.
 3. Biblioteka udostępnia zgromadzone materiały biblioteczne:
  • na miejscu w czytelni
  • wypożycza książki do domu
  • stosuje krótkoterminowe wypożyczenia „na noc”
 4. Z biblioteki mogą korzystać po okazaniu karty bibliotecznej:
  • Studenci WSE-H
  • Pracownicy WSE-H
  • Absolwenci WSE-H (tylko na miejscu)

Rozdział 2
Warunki korzystania ze zbiorów

§ 2

 1. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy własnoręcznie wypełnić deklarację zawierającą dane osobowe czytelnika, podpisać zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu, oraz okazać dokument (legitymacja studencka, dowód osobisty). O zmianie adresu zamieszkania, nazwiska lub skreśleniu z listy studentów, czytelnik winien niezwłocznie poinformować Bibliotekę. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
 2. O zagubieniu karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. W przeciwnym razie właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego użycia karty przez inne osoby, a przede wszystkim za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych zbiorów.
 3. Czytelnicy nie stosujący się do niniejszego regulaminu mogą zostać czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnik może odwołać się od powyższej decyzji do Rektora WSE-H w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Rozdział 3
Udostępnianie zbiorów

§ 4

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednocześnie do 4 woluminów na czas 1 miesiąca. Studenci piszący prace dyplomowe mogą wypożyczyć do 8 woluminów.
 2. Biblioteka może:
  • Przedłużyć okres wypożyczenia książki, jeśli nie ma na nią zamówienia innych czytelników
  • Ustalić termin wypożyczenia krótszy niż 1 miesiąc, jeśli stanowi szczególnie poszukiwaną pozycję.
 3. Za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek Biblioteka pobiera opłaty określone zarządzeniem dyrektora Biblioteki na dany rok akademicki.

§ 5

 1. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać studenci WSE-H
 2. Zbiory innych bibliotek udostępniane są na miejscu.

§ 6

 1. Wypożyczenia krótkoterminowe (na noc) stosowane są wyjątkowo – czytelnik może wypożyczyć książki z księgozbioru podręcznego na noc. Książki można wypożyczyć na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki i należy zwrócić do godz. 10.00 dnia następnego.

§ 7

 1. Udostępnianie na miejscu. W czytelni udostępniane są książki z księgozbioru podręcznego i czasopisma.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli, teczek, dużych toreb. Należy okazać ważną kartę biblioteczną i dowód tożsamości. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów oraz rozmawiania przez telefony komórkowe.

Rozdział 4
Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

§ 8

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać studenci i pracownicy WSE-H.
 2. Pierwszeństwo mają osoby poszukujące informacji w bazach prawniczych LEX i TEMIDA
 3. Maksymalny nieprzerwany czas pracy na stanowisku – 1 godzina. Po upływie tego czasu należy ustąpić miejsca osobie oczekującej na dostęp do komputera.
 4. Komputery w Bibliotece służą do pracy naukowej, nie wolno nagrywać na dysk gier oraz innych programów.
 5. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu powinny być zgłaszane osobie dyżurującej.
 6. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 9

 1. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia przez czytelnika zasad zawartych w niniejszym regulaminie dyrektor Biblioteki może ograniczyć jego prawa wynikające z faktu posiadania karty bibliotecznej lub całkowicie pozbawić prawa korzystania z Biblioteki.
 3. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor Biblioteki lub osoba pełniąca dyżur z upoważnienia dyrektora.

§ 10

 1. Traci moc regulamin korzystania z biblioteki Głównej WSE-H z dnia 1 listopada 1998 r.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.