Dzisiaj jest czwartek, 21 września 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych 2017/2018

Rolnictwo w zakresie ogrodnictwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Pokaż menu

WSEHSK

Logistyka – Praktyki zawodowe

STUDENCI  IV  SEMESTRU  WYDZIAŁU  NAUK SPOŁECZNYCH I PRZYRODNICZYCH

Informacja  dotycząca  organizacji  praktyk  na  kierunku  logistyka

Zgodnie z planem i programem studiów oraz z założonymi dla kierunku logistyka  efektami kształcenia  obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych dotyczy wszystkich studentów studiów niestacjonarnych, kierunek logistyka, profil ogólnoakademicki.

Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 4 tygodnie.

Praktyki zawodowe realizowane są w czwartym semestrze studiów. W uzasadnionych przypadkach student może wnieść o zmianę terminu odbycia praktyki. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału  Nauk Społecznych i Przyrodniczych.

Praktyka zawodowa odbywana jest przez studenta na podstawie „Skierowania na praktykę zawodową” oraz „Umowy o organizacji i prowadzeniu praktyki zawodowej” zawartej
z zakładem pracy. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest złożenie przez studenta do wydziałowego opiekuna praktyk kompletu dokumentów:

  • skierowania na praktykę zawodową
  • umowy o organizacji i prowadzeniu praktyki zawodowej,
  • dzienniczka praktyk zawodowych,
  • zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej.

Student zobowiązany do odbycia praktyki może sam wskazać miejsce jej odbywania, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności będzie zgodny z kierunkiem studiów i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.

Zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Społecznych i Przyrodniczych, kierunek logistyka Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyk zawodowych i zaliczenia jako praktyki ich pracy zawodowej, stażu, działalności gospodarczej wykonywanej przez studenta i tym samym zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki, jeśli wykonywana praca zawodowa, odbyty staż lub prowadzona działalność gospodarcza pozwalają na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia określonych w karcie przedmiotu dla praktyk na kierunku logistyka. Decyzję o zwolnieniu z odbycia praktyki zawodowej podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych na podstawie dostarczonego przez studenta zaświadczenia z zakładu pracy, instytucji. Powyższe zaświadczenie, łącznie z podaniem skierowanym do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych zawierającym prośbę o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej i zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki zawodowej oraz zakresem obowiązków lub opisem wykonywanej pracy należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych.

Zasady odbywania, organizacji i zaliczania praktyk zawodowych szczegółowo określa Regulamin praktyk zawodowych i Program praktyk.

Załączniki:

Dokumenty dla osób odbywających praktyki na podstawie umowy o organizację i prowadzenie praktyki zawodowej:

Dokumenty dla osób ubiegających się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej, stażu lub prowadzących działalność gospodarczą: