Dzisiaj jest czwartek, 21 września 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych 2017/2018

Rolnictwo w zakresie ogrodnictwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Pokaż menu

WSEHSK

Logistyka – O wydziale

Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
im prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

Geneza Wydziału Zarządzania

Jednym z najstarszych wydziałów Uczelni był Wydział Ekonomii i Zarządzania powołany Zarządzeniem Rektora nr 1/96 z dnia 1 lutego 1996 r. Na wydziale tym prowadzono wyższe studia zawodowe (licencjackie) na kierunku zarządzanie i marketing. Natomiast najmłodszym wydziałem był Wydział Socjologii powołany Zarządzeniem Rektora nr 11/2002 z dnia 24 września 2002 r. W dniu 1 września 2003 r. (Zarządzenie Rektora nr 8/2003 z dnia 11.08.2003) nastąpiło połączenie Wydziału Socjologii z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania – powstał Wydział Socjologii i Zarządzania. Z dniem 26 września 2009 r. Wydział Socjologii i Zarządzania przekształcono w Wydział Zarządzania (Zarządzenie Rektora nr 22/2009 z 22.09.2009).

Od 1 marca 2011 roku funkcję Dziekana tego Wydziału pełni dr Gustaw Mikielewicz.

Kierunki kształcenia – oferta edukacyjna

Wydział oferuje studia niestacjonarne na kierunku logistyka.
W ramach studiów na tym kierunku prowadzone są specjalności:

  • Logistyka i organizacja transportu
  • Zarządzanie logistyczne

Charakterystyka kierunku kształcenia

Kształcenie na kierunku logistyka odpowiada potrzebom rynku w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Działalność logistyczna ma miejsce w każdej firmie i organizacji publicznej, w tym samorządowej. Studia przygotowują absolwenta do pracy w firmach logistycznych; transportowych; działach logistycznych i zakupowych firm produkcyjnych, handlowych; małych firm wszystkich typów; prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, czyli dyscyplin stanowiących fundament dla analizy i funkcjonowania dowolnego podmiotu gospodarczego. Na tym kierunku wykładane są także przedmioty: filozofia, socjologia, komunikacja społeczna – dzięki którym absolwenci lepiej zrozumieją motywy i zasady zachowania człowieka w grupie, organizacji społecznej, społeczeństwie. Na tym tle prezentowana jest logistyka, jej istota, podstawy teoretyczne oraz aplikacje rozwiązań praktycznych. Cechą charakterystyczną kształcenia na Wydziale jest wykorzystanie podejścia systemowego i cybernetyki, a także stosowanie podejścia problemowo ukierunkowanego. Stanowi toistotny atut Wydziału Zarządzania naszej Uczelni. Wiele uwagi poświęca się metodom identyfikowania i formułowania praktycznych problemów logistycznych oraz doborowi odpowiednich metod ich rozwiązywania, przy szerokim wykorzystaniu informatyki. W ramach studiów przekazywana jest też wiedza dotycząca szczególnie istotnych, specyficznych zagadnień o dużym znaczeniu praktycznym, a mianowicie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w logistyce(w tym, jako novum, bezpieczeństwem informacyjnym), zarządzania ryzykiem oraz w sytuacjach szczególnych (zagrożenie, kryzys). Wszystkie te zagadnienia znajdują odzwierciedlenie w programie studiów.

Kwalifikacje absolwenta

W ramach specjalności Logistyka i organizacja transportu absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie systemów transportowych z uwzględnieniem zagadnień sieciowych, niezawodnościowych, bezpieczeństwa i prawnych; analizy i wykorzystywania infrastruktury transportowej; ekonomiki transportu , istoty i rodzajów rachunku ekonomicznego w transporcie, wskaźników oceny efektywności procesów przewozowych; posługiwania się metodami optymalizacyjnymi i narzędziami informatycznymi wspomagającymi planowanie przewozów i nadzorowania ich realizacją; organizowania, realizacji i usprawniania operacyjnej działalności transportowej; organizacji prac działów transportowych. Absolwenci są specjalistami w zakresie planowania i organizacji transportu.

W ramach specjalności Zarządzanie logistyczne absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie systemów logistycznych; strategii logistycznych; zarządzania logistyczno-marketingowego; zarządzania logistycznego na poziomie strategicznym i operacyjnym; organizacji pracy menedżera; kształtowania racjonalnych relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem; zintegrowanego zarządzania całym łańcuchem logistycznym; zarządzania pracą zespołów, umiejętności negocjacyjnych; posługiwania się metodami systemowymi i optymalizacyjnymi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przy rozwiązywaniu praktycznych problemów logistycznych.

Absolwenci tej specjalności to menedżerowie logistyki stopnia podstawowego.

Kadra Wydziału

W przeważającej mierze zajęcia na Wydziale prowadzą samodzielni pracownicy naukowi, w tym Profesorowie, a także doktorzy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, co zapewnia stabilność kadrową Wydziału. Ponadto, Wydział zatrudnia pracowników naukowo-dydaktycznych, lektorów i informatyków na umowę zlecenie. Kadra nauczycieli akademickich rekrutuje się z renomowanych uczelni i ośrodków naukowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Jest to kadra o znaczącym dorobku naukowym i publicystycznym (w tym podręczniki akademickie), mająca duże doświadczenie dydaktyczne i wysoko oceniana przez studentów (ankiety). Kadra Wydziału ma też duże doświadczenie praktyczne w działalności gospodarczej, społecznej i państwowej, część nauczycieli akademickich uczestniczyła bądź uczestniczy w realizacji krajowych programów badawczych.