Dzisiaj jest czwartek, 21 września 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych 2017/2018

Rolnictwo w zakresie ogrodnictwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Pokaż menu

WSEHSK

Administracja – Praktyki zawodowe

Zgodnie z planem i programem studiów oraz z założonymi dla kierunku administracja efektami kształcenia obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych dotyczy wszystkich studentów studiów niestacjonarnych, kierunek administracja, profil ogólnoakademicki.
Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 4 tygodnie.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane nie wcześniej niż w czwartym semestrze studiów i nie później niż w piątym semestrze studiów. W uzasadnionych przypadkach student może wnieść o zmianę terminu odbycia praktyki. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych.

Zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Społecznych i Przyrodniczych, kierunek administracja Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyk zawodowych i zaliczenia jako praktyki ich pracy zawodowej, stażu, działalności gospodarczej wykonywanej przez studenta i tym samym zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki, jeśli wykonywana praca zawodowa, odbyty staż lub prowadzona działalność gospodarcza pozwalają na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia określonych w karcie modułu dla praktyk na kierunku administracja. Decyzję o zwolnieniu z odbycia praktyki zawodowej podejmuje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych na podstawie dostarczonego przez studenta zaświadczenia z zakładu pracy, instytucji. Powyższe zaświadczenie, łącznie z podaniem skierowanym do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych zawierającym prośbę o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej i zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki zawodowej oraz zakresem obowiązków lub opisem wykonywanej pracy należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych.

Student zobowiązany do odbycia praktyki może sam wskazać miejsce jej odbywania, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności będzie zgodny z kierunkiem studiów i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia

Zasady organizacji praktyk szczegółowo określa Regulamin i Program praktyk

Załączniki: