Dzisiaj jest czwartek, 21 września 2017

Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Skierniewicach

Tablica ogłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych 2017/2018

Rolnictwo w zakresie ogrodnictwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Pokaż menu

WSEHSK

Administracja – O kierunku

Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych powołany został Zarządzeniem nr 6/2011 z dnia 27 września 2011 roku Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach i powstał z przekształcenia jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Administracji i Wydziału Ogrodniczego z kierunkami administracja i ogrodnictwo. Wydział Administracji powstał z mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 roku. Kierunek administracja ma już 18-letnie doświadczenie w kształceniu studentów.
Pierwszym dziekanem Wydziału Administracji był prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, a dziekanem Wydziału Ogrodniczego prof. dr hab. Józef Bąkowski. Od 2009 roku funkcję Dziekana Wydziału Administracji pełniła, a następnie od 2011 roku funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych pełni mgr Agnieszka Błońska-Poborczyk. Wydział prowadzi studia pierwszego stopnia na studiach niestacjonarnych na kierunku administracja w ramach specjalności administracja publiczna, administracja kadrowa i administracja elektroniczna.
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Student po zaliczeniu w toku studiów przedmiotów wymaganych planem studiów oraz po przedstawieniu pracy licencjackiej i pomyślnym zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł licencjat.

PROGRAM STUDIÓW

Kształcenie na kierunku administracja, specjalność administracja publiczna i administracja elektroniczna w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej im prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach prowadzone jest zgodnie z wymogami określonymi w standardach kształcenia dla kierunku administracji stanowiącymi załącznik do Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.
Od października 2012 roku wprowadzono nowy program kształcenia powstały w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Program studiów zakłada osiągnięcie przez studentów efektów kształcenia dla kierunku administracja w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Uatrakcyjniając ofertę i odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy od roku 2012 wprowadzona została również nowa specjalność administracja kadrowa.
Plan studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe z zakresu nauk prawnych i administracyjnych oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Grupa przedmiotów podstawowych obejmuje między innymi przedmioty: podstawy prawoznawstwa, historia i nauka administracji, prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze. Grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje między innymi przedmioty: prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, statystyka z demografią, socjologia i metody badań socjologicznych, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, postępowanie egzekucyjne w administracji, ustrój administracji rządowej i samorządowej, legislacja administracyjna. Program nauczania zawiera także treści poszerzające wiedzę humanistyczną z zakresu filozofii, psychologii, etyki. Plan studiów przewiduje również zajęcia z prawa gospodarczego i handlowego, prawa ochrony środowiska, prawa międzynarodowego, ochrony własności intelektualnej, międzynarodowych stosunków politycznych, języka obcego i technik informacyjnych, a także przedmioty specjalnościowe.
Zawartość programowa jak i treści kształcenia są dostosowane do aktualnych potrzeb administracji publicznej, rządowej, samorządowej i gospodarczej jak również organizacji i instytucji pozarządowych, oraz innych instytucji publicznych i niepublicznych. Program w szerokim zakresie uwzględnia organizację, zadania, kompetencje, kierunki rozwoju współczesnej administracji publicznej jak również jej związki z administracją Unii Europejskiej.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Podjęcie studiów na kierunku administracja o specjalności administracja publiczna w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia o interdyscyplinarnym charakterze oraz pozwala posiąść umiejętności rozwiązywania problemów współczesnej modernizującej się administracji publicznej, uwzględniając również jej związki z administracją Unii Europejskiej przez co stwarza realne perspektywy zatrudnienia po ich ukończeniu w organach i instytucjach państwowych, administracji rządowej, samorządowej oraz w organizacjach społecznych i pozarządowych, a także w administracji gospodarczej, oraz w instytucjach współpracujących z instytucjami Unii Europejskiej jak również ułatwia podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Absolwent studiów administracyjnych posiada umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną.
Poza przygotowaniem do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia, rozwijania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.
W szczególności absolwent w toku swojej aktywności zawodowej jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych, podejmowania decyzji, organizowania i kierowania zespołami ludzkimi, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy z wykorzystaniem języka specjalistycznego oraz sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Posiada znajomość wybranego języka obcego.
Absolwent specjalności administracja elektroniczna dodatkowo uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji. Nabywa umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi realizację zadań nowoczesnego urzędu oraz umiejętności przeprowadzania elektronicznych czynności administracyjno-prawnych.
Studia w ramach specjalności administracja kadrowa umożliwiają absolwentom zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. odnoszącej się do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Uczestnictwo w zajęciach specjalizacji kadrowej ma na celu rozwój umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia, uzupełniania i przechowywania dokumentacji kadrowej oraz realizacji innych obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników. Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności do podjęcia zatrudnienia w zakresie obsługi kadrowej w sektorze administracji publicznej, jak w podmiotach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) i w sektorze non-profit (fundacje, stowarzyszenia), a także jest przygotowany do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy jako: specjalista działu personalnego, specjalista kadr i płac, specjalista w zakresie polityki kadrowej.

KADRA

Wysoką jakość kształcenia na kierunku administracja zapewnia kadra o bogatym dorobku naukowym oraz doświadczeniu dydaktycznym i praktycznym w tym sędziowie, eksperci instytucji państwowych i gospodarczych, autorzy podręczników. Kadra nauczycieli akademickich reprezentuje najlepsze tradycje kształcenia na poziomie uniwersyteckim i w przeważającej mierze rekrutuje się z renomowanych uczelni tj. z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czynnikiem podnoszącym jakość kształcenia jest też wykorzystanie przez kadrę naukowo dydaktyczną nowoczesnych i skutecznych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych.

DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w wybranej przez studenta Uczelni. Nasi absolwenci kontynuują edukację między innymi na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

DODATKOWE ATUTY STUDIÓW

Wydział wypromował prawie 2000 licencjatów. Wśród naszych absolwentów są między innymi posłowie, wójtowie, dyrektorzy departamentów, naczelnicy i kierownicy wydziałów w różnego rodzaju instytucjach administracji publicznej i niepublicznej, właściciele firm.

  • Zapewniamy realizację praktyk zawodowych w urzędach i instytucjach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej.
  • Studenci Wydziału mają do swojej dyspozycji nowoczesną bibliotekę bogato wyposażoną w opracowania książkowe, czasopisma oraz informacje na nośnikach elektronicznych, system informacji prawnej LEX wirtualna biblioteka.
  • Studia na Wydziale Nauk Społecznych i Przyrodniczych są zorganizowane w sposób uwzględniający zwłaszcza sytuację studentów pracujących zawodowo.
  • Oferujemy stypendia naukowe, socjalne, sportowe itp.

Wydział Administracji Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach Uchwałą Nr 235/2008 z 24 kwietnia 2008 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku administracja.

Pozytywna ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku administracja – Uchwała Nr 202/2014 z 17 kwietnia 2014 roku.